ua de

Газети галицьких нiмцiв на заняттях iз нiмецької мови

Газети галицьких нiмцiв на заняттях iз нiмецької мови

У статтi йдеться про автентичнi газетнi тексти галицьких нiмцiв iз «Нiмецького народного журналу для Галичини», який виходив у Львовi в перiод 1907–1918 рокiв. Було розглянуто 240 номерiв газети та виписано з них 20 текстiв. У статтi, серед iншого, проаналiзовано особливостi дидактизацiї та використання iсторичних газетних текстiв на заняттях iз нiмецької мови у вищiй школi. Серед iншого охарактеризовано завдання та вправи до газетних текстiв, якi можуть бути використанi на уроках нiмецької мови на рiзних рiвнях навчання. Завдяки використанню текстiв про iсторiю нiмецьких поселень в Українi учнi набувають нових мовних та регiональних знань на уроках нiмецької мови.


Газетнi тексти виконують iнформацiйну функцiю i тим самим сприяють поширенню знань про важливi iсторичнi подiй у країнi. Робота з автентичними текстами преси на заняттях iз нiмецької мови дає змогу розширити мiжкультурну компетентнiсть, сприяє критичному мисленню та орiєнтується на розширення мовних навичок студентiв.


Пiд час вiдбору iсторичних газетних текстiв слiд пам’ятати, тексти повиннi бути iнформацiйними, мiстити щось нове та цiкавити студентiв; повиннi переслiдувати досяжну мету; вiдповiдати рiвню навчання студента. Загалом виокремлено 15 текстiв, до кожного з яких було розроблено щонайменше 10 завдань. Газетнi тексти галицьких нiмцiв виявились багатим джерелом iнформацiї про життя нiмцiв у регiонi, i їх можна
використовувати на заняттях iз нiмецької мови як додаток до основного пiдручника. Так українськi студенти дiзнаються про iсторiю нiмецьких поселень iз першоджерел i, таким чином, набувають мiжкультурних та країнознавчих знань.

Джерело

Deutsches Volksblatt für Galizien

17 вересня 2021
×